دفتر دبیران
نماز خانه
آزمایشگاه فیزیک و شیمی
حیاط اصلی دبیرستان
کلاس و سایت کامپیوتر
سالن مطالعه کنکوری ها
ناهار خوری