افتخارات سال تحصیلی 99-98
  مسابقات فرهنگی هنری 99-98