درج مطلب  

ساعت

موضوع

7:15 7:00

تجمع دانش آموزان و آماده سازی برای صبحگاه

7:30 7:15

مراسم صبحگاه به همراه ورزش صبحگاهی

9:00 7:30

زنگ اول

9:20 9:00

زنگ استراحت اول

10:45 9:20

زنگ دوم

11:00 10:45

زنگ استراحت دوم

12:25 11:00

زنگ سوم

12:50 12:25

ناهار

13:35 12:55

مراسم نماز جماعت

13:45 13:35

زنگ استراحت سوم

15:00 13:45

زنگ چهارم

15:15 15:00

زنگ استراحت چهارم

20:00 15:15

مباحثه پایه یازدهم و پیش دانشگاهی در روزهای شنبه و دوشنبه

این واحد آموزشی در نظر دارد در صورت آماده شدن امکانات و بودن دانش‌آموزان علاقمند، کارگروه‌های علمی، رایانه، ادبی، هنری و ورزشی، عکاسی، فیلمبرداری، داستان‌نویسی را بنا به مقتضیات، بعد از ساعت رسمی مدرسه تشکیل دهد.