برنامه هفتگی دبیرستان 22 بهمن 57 -سال تحصیلی 96-95  

 

زنگ

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دهم

شهید

رجایی

اول

شیمی و آز

(رئیسی)

جغرافی

(شهبازي)

زبان

(شعبانی)

قرآن

(كرباسي)

عربی

(احمدی)

 

دوم

فیزیک

(مهدوی)

فیزیک

(مهدوی)

ریاضی

(کشمیریان)

ریاضی

(کشمیریان)

فارسی

(جليلي)

 

سوم

تفکر

(بیگی)

دفاعی

(شهبازی)

نگارش

(جليلي)

زبان

(شعبانی)

هندسه

(کشمیریان)

دینی

(بهرامي)

 

چهارم

فیزیک

(مهدوی)

ورزش

(کاظمی)

هندسه

(کشمیریان)

ریاضی

(کشمیریان)

شیمی

(رئیسی)

ریاضی

(کشمیریان)

نگارش

(جلیلی)

 

پنجم

 

 

 

 

 

 

دهم

شهید

باهنر

اول

فیزیک

(مهدوی)

فیزیک

(مهدوی)

نگارش

(جليلي)

ریاضی

(کشمیریان)

ریاضی

(کشمیریان)

 

دوم

تفکر

(بیگی)

ورزش

(کاظمی)

زبان

(شعبانی)

دینی

(بهرامي)

عربی

(احمدی)

 

سوم

فیزیک

(مهدوی)

دفاعی

(شهبازی)

ریاضی

(کشمیریان)

زبان

(شعبانی)

شیمی

(رئیسی)

هندسه

(کشمیریان)

 

چهارم

شیمی و آز

(رئیسی)

جغرافی

(شهبازي)

فارسی

(جليلي)

هندسه

(کشمیریان)

ریاضی

(کشمیریان)

قرآن

(كرباسي)

 

پنجم

 

 

 

 

 

 

یازدهم

شهید

مطهری

اول

زبان

(شعبانی)

حسابان

(حسن‌زاده)

فارسی

(باقرزاده)

شیمی

(رئیسی)

دینی

(بهرامي)

 

دوم

شیمی

(رئیسی)

انسان‌ومحیط

(شهبازی)

فیزیک

(کاظمی)

زمین‌شناسی

(علی‌یاری)

حسابان

(حسن‌زاده)

فیزیک

(کاظمی)

 

سوم

هندسه

(کشمیریان)

ورزش

(کاظمی)

نگارش

(باقرزاده)

آز شیمی

(علی‌یاری)

تاریخ

(شهبازی)

آمارواحتمال

(علایی)

 

چهارم

هندسه

(کشمیریان)

فیزیک

(کاظمی)

هنر

(کاظمی)

زبان

(شعبانی)

قرآن

(کرباسی)

عربي

(احمدي)

 

پنجم

 

 

 

 

 

 

یازدهم

شهید

بهشتی

اول

هندسه

(کشمیریان)

ورزش

(کاظمی)

زمین‌شناسی

(علی‌یاری)

دینی

(بهرامي)

فیزیک

(کاظمی)

 

دوم

زبان

(شعبانی)

انسان‌ومحیط

(شهبازی)

فیزیک

(کاظمی)

فارسی

(باقرزاده)

شیمی

(رئیسی)

آمارواحتمال

(علایی)

 

سوم

شیمی

(رئیسی)

حسابان

(حسن‌زاده)

نگارش

(باقرزاده)

آز شیمی

(علی‌یاری)

حسابان

(حسن‌زاده)

عربي

(احمدي)

 

چهارم

قرآن

(کرباسی)

هندسه

(کشمیریان)

هنر

(کاظمی)

زبان

(شعبانی)

تاریخ

(شهبازی)

فیزیک

(کاظمی)

 

پنجم

 

 

 

 

 

 

پیش‌دانشگاهی

امام خمینی

اول

گسسته

(زمانی)

فیزیک

(کاظمی)

شیمی

(رئیسی)

تحلیلی

(حسن زاده)

ادبیات

(جلیلی)

 

دوم

گسسته

(زمانی)

دیفرانسیل

(حسن‌زاده)

ادبیات

(جلیلی)

مباحثه

دینی

(بهرامی)

 

سوم

زبان

(شعبانی)

فیزیک

(کاظمی)

مباحثه

قرآن

(کرباسی)

فیزیک

(کاظمی)

 

چهارم

مباحثه

دیفرانسیل

(حسن‌زاده)

مباحثه

دیفرانسیل

(حسن‌زاده)

مباحثه

 

پنجم