برنامه آزمونهای علمی
   

جدول بودجه‌بندی منابع طرح سؤالات آزمون‌های علمی پایه یازدهم(سال تحصیلی 97ـ96)

تاریخ‌آزمون

مواد آزمون عمومی: ادبیات/نگارش/عربی/دین و زندگی/زبان

مواد آزمون اختصاصی: حسابان/آمارواحتمال/هندسه/فیزیک/شیمی

5/ 8 / 96

آزمون 4گزینه‌ای قلمچی (طبق بودجه بندی اعلام شده)

15 / 8 / 96

شروع آزمون‌های تشریحی مستمر نیمسال اول

19 / 9 / 96

آزمون 4گزینه‌ای مرآت (طبق بودجه بندی اعلام شده)

26 / 9 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه بندی اعلام شده)

8 / 10 / 96

شروع آزمون تشریحی پایانی نوبت اول

6 / 11 / 96

آزمون 4گزینه‌ای قلمچی (طبق بودجه بندی اعلام شده)

29 / 11 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه بندی اعلام شده)

استانی 7 / 12 / 96

آزمون پیشرفت تحصیلی

9 / 12 / 96

شروع آزمون تشریحی مستمر نوبت دوم بخش اول

13 / 12 / 96

آزمون 4گزینه‌ای مرآت (طبق بودجه بندی اعلام شده)

31 / 1 / 97

شروع آزمون تشریحی مستمر نوبت دوم بخش دوم

19 / 2 / 97

آزمون 4گزینه‌ای مرآت (طبق بودجه بندی اعلام شده)

1 / 3 / 97

شروع آزمون تشریحی پایانی نوبت دوم