برنامه آزمونهای علمی
   

جدول بودجه‌بندی منابع طرح سؤالات آزمون‌های علمی پیش دانشگاهی(سال تحصیلی 97ـ96)

تاریخ‌آزمون

مواد آزمون (طبق برنامه اعلام شده به دانش‌آموزان)

3 / 7 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه بندی اعلام شده)

25 / 7 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه بندی اعلام شده)

3 / 8 / 96

شروع آزمونهای تشریحی

6 / 9 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه بندی اعلام شده)

2 / 10 / 96

شروع آزمون تشریحی پایانی نوبت اول

22 / 10 / 96

آزمون 4گزینه‌ای قلمچی (طبق بودجه بندی اعلام شده)

24 / 11 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه بندی اعلام شده)

15 / 12 / 96

آزمون 4گزینه‌ای (طبق بودجه‌بندی اعلام شده)

اردیبهشت 97

شروع آزمونهای تشریحی پایانی

28 / 2 / 97

آزمون 4گزینه‌ای قلمچی (طبق بودجه بندی اعلام شده)

11 / 3 / 97

آزمون جامع 4گزینه‌ای سنجش (طبق بودجه بندی اعلام شده)

1 / 4 / 97

آزمون جامع 4گزینه‌ای سنجش (طبق بودجه بندی اعلام شده)