انجمن اولیاء و مربیان  

روز

تاریخ

موضوع

دوشنبه

17/7/96

بیان اهداف و تشکیل مجمع عمومی و انتخابات انجمن

سه‌شنبه

25/7/96

جلسه مرکزی انجمن

دوشنبه

7/9/96

آشنایی با اهداف مدرسه/بحث ایجاد انگیزه و تلاش در ارتباط با شعار سال تحصیلی/گزارش چگونگی تشکیل انجمن اولیاء و مربیان و انتخابات انجمن/ارائه کارنامه میان نوبت اول/پیگیری کارهای ناتمام سالهای قبل

دوشنبه

27/9/96

بررسی و ارائه برنامه امتحانات نوبت اول/تشویق دانش آموزان

دو‌شنبه

2/11/96

جلسات آموزش خانواده/بررسي امور جاري/بررسي راهكارهاي مناسب جهت اجرايي نمودن هر چه بهتر هويت اسلامي و جهش علمي توسط اساتيد فن/ارائه کارنامه پایانی نوبت اول

دو‌‌شنبه

21/12/96

جلسات آموزش خانواده(موضوع: برای رفع چالشها چه باید کرد؟)/بررسی امتحانات/ارائه کارنامه اسفندماه

چهار‌شنبه

19/2/96

جلسات آموزش خانواده/پیگیری بحث اصلی جلسه برای رفع چالشها چه باید کرد؟ /پیگیری امور جاری مدرسه/ارائه کارنامه میان نوبت دوم/ارائه برنامه امتحانی پایانی نوبت دوم

* برنامه فوق با توجه به دعوت اساتيد محترم امكان تغيير دارد كه در زمان مناسب به استحضار مي‌رسد.