نمایشگاه ها و همایش ها  

زمان تشکیل نمایشگاه

عنوان

پایان نیمسال اول (دهه اول بهمن ماه)

نمایشگاه فنآوری و پروژه‌های انجام شده و مسابقات علمي

نیمه اول اردیبهشت ماه

نمایشگاه تحقیقات انجام شده

نیمه دوم اردیبهشت ماه

همايش بزرگداشت شخصیت‌های علمی و مفاخر ایران اسلامی