کلاس فوق برنامه قرآن  

نظر به اهمیت و نقش قرآن کریم در تربیت دانش‌آموزان، مدرسه توجه خاصی به انتقال مفاهیم قرآنی به آنها دارد. از این رو کلاس فوق‌برنامه قرآن کریم با اهداف زیر برای هر کلاس به مدت دو ساعت برگزار می‌گردد:

  1. تلاوت صحیح قرآن کریم(بطوریکه در تنگنای تجوید گرفتار نشوند)؛
  2. فهم معنایی قرآن کریم و تدبّر در آن؛
  3. عامل شدن به دستورهای اخلاقی و حیات‌بخش قرآن کریم؛
  4. استفاده از بهترین روشهای علمی جهت ایجاد ذوق و شوق و انگیزه بیشتر؛
  5. عدم تحمیل در آموزش و سعی در جذب دانش آموزان با بیان ملموس معنای آیات؛
  6. دانش آموزان، قرآنی تربیت شوند نه فقط قرآن‌خوان؛
  7. وارد نمودن قرآن کریم عملاً در صحنه‌ی زندگی افراد که شرف و افتخار انسان است و آنها را به اخلاق فاضله و صفات قرآنی مزیّن نماید.

موضوع

زمان

روخوانی آیات قرآن کریم توسط دانش‌آموزان

15 دقیقه

قرائت و تشریح حدیث هفته

5 دقیقه

پرسش محفوظات قرآنی دانش‌آموزان

20دقیقه

جمع‌خوانی قرآن و دعا

10دقیقه

ترجمه آیات قرآن معین

30 دقیقه

جمع

80 دقیقه