داود رحیمی

مدیریت

مهدی رحیمی

معاونت آموزشی و دبیر راهنمای پایه چهارم

ابوالقاسم کرباسی مقدم

معاونت پرورشی و دبیر دینی و قرآن

حسن صلواتی

معاونت اجرایی

اکبر قلی زاده

معاونت اجرايي (دفتردار)

   

محمد زمانی

دبیر ریاضیات

اسحاق بهرامی

دبیر راهنمای پایه سوم و دبیر دینی

محمد رئیسی

دبیر راهنمای پایه چهارم و دبیر شیمی

محمد رضا مهدوی

دبیر راهنمای پایه دهم و دبیر فیزیک

غلامرضا کاظمی

مسئول همایش و تحقیقات و

نمایشگاه‌های علمی و دبیر فیزیک

محمدمهدی جعفری

دبیر ریاضیات

سید رضا باقرزاده

دبیر نگارش

   

محمدعلي كشميريان

دبیر رياضيات

مجتبی حسن‌زاده

دبیر ریاضیات

جواد جلیلی

دبیر ادبیات

احمد علی یاری

دبیر زیست و آزمایشگاه

خسرو شعبانی

دبیر زبان

مظاهر شهبازی

دبیرتاریخ و جغرافيا

داود کاظمی

دبیر ورزش

علی احمدی

دبیر عربی

عباسعلی محمد‌بیگی

امور پرورشی/رايانه/پژوهش

ناصر موحدی‌پور

هنر

حمید‌رضا رحیمی

امور رایانه

محمدرضا فرجاد امین

امور فنی