انتظار یار...

۱۴ آبان ۹۳, ۱۹:۵۶
قیامت قامت و قامت قیامت                              قیامت میکند آن قد و قامت
 
موذن گر ببیند قامتت را                                  به قد قامت بماند تا قیامت