قدرت نفوذ کلام

۱۲ آذر ۹۵, ۱۵:۵۵
در دانشگاه MIT آمریکا مطالعاتی انجام شده که طی آن متوجه شدند، اگر شما به خودتان بگویید :"فلان کار را نمی توانم انجام دهم" باید یک نفر دیگر هفده مرتبه به شما بگویید که: "شما می توانید آن را انجام دهید"!!!!
 
تا اثر همان یک دفعه را خنثی کند!
 
نتیجه: قدرت نفوذ کلام شما برای خودتان هفده مرتبه از قدرت نفوذ کلام دیگران نسبت به شما قوی تر است
پس مثبت فکر کنید!
آهسته با خود صحبت کردن را "واگویه" می نامند.واگویه ها اثرات عمیقی بر روی فرد گوینده آنها دارند.مراقب واگویه های خود باشید.
 
""شما بهترین هستید،شک نکنید""