۱۷ تیر ۹۳, ۱۷:۳۸
به افتخار جوونایی که نه مثل یوزپلنگ بلکه مثل شیر، نه 90 دقیقه بلکه 8 سال، نه جلوی توپ فوتبال بلکه جلوی توپ تانک، نه مقابل یک کشور بلکه مقاب 27 کشور، بدون هیچ توقعی دفاع کردند، صلوات